За нас

Национална рурална мрежа

Националната рурална мрежа на Република Северна Македонија се донесува согласно член 26-а од Законот за земјоделство и рурален развој, а во неа се опфатени целите за нејзиното формирање, начинот на воспоставување, организациската поставеност, членувањето и работењето.

Мрежа - Цели

Цели

  • Зголемување на вклученоста на заинтересираните страни во спроведувањето на Националната програма за рурален развој
  • Информирање на пошироката јавност и потенцијалните корисници за политиката за рурален развој и можностите за кофинансирање на проекти
  • Поттикнување на иновации во земјоделството, производството на храна, шумарството и одржливиот развој на руралните средини, руралните заедници и руралните региони
     

Мрежа - мисија

Мисија

НРМ дејствува во руралните средини, руралните заедници и руралните региони на територија на РСМ, за да се подобрат условите за целосен рамномерен развој и квалитетен живот на секој поединец, по пат на умрежување и создавање на партнерства.

Мрежа управување

Управување

  • Членови на Националната рурална мрежа се претставници од областа на земјоделството и руралниот развој, кои доброволно ќе пристапат на веб-страницата на Националната рурална мрежа (www.nmrr.mk) со пополнување на формуларот за пристапување.
  • Управниот одбор на Националната рурална мрежа се состои од 11 членови, од кои два члена се претставници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а девет членови се претставници на членството кои доброволно пристапиле во Националната рурална мрежа. Претседател на Управниот одбор на Националната рурална мрежа е раководителот на Телото за управување со ИПАРД.
  • Организирањето на работата на Управниот одбор на Националната рурална мрежа е во надлежност на Секретаријатот на Националната рурална мрежа. Секретаријатот на Националната рурална мрежа е составен од шест административни службеници вработени во Секторот за рурален развој при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Мрежа - Визија

Визија

Рамномерен рурален развој во РСМ, во која жителите кои живеат во руралните средини и руралните подрачја со својата општествена и стопанска активност ќе даваат придонес за економскиот развој на државата, а истовремено активно ќе учествуваат во грижата и заштитата на околината во која живеат.