Членови

Број Име или назив Општина Дејност Oблик на субјект
1 Samir Imeroski Кичево - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
2 Агим Мемеди Гостивар Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
3 АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
4 Агровардарие ДООЕЛ Гевгелија Гевгелија Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
5 Агро консалтинг биро ПРОАГРО ЛИДЕР Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
6 Агроконсалтинг Плус ДООЕЛ Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
7 Агромила трејд дооел Свети Николе Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
8 АГРОПТИМА ДОО 15-ти Корпус бр.2 Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
9 Агрофила ДООЕЛ Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
10 АД АГРОЛОЗАР Босилово Лозарство Акционерско друштво АД
11 Александар Ангелевски Белчишта Физичко лице со дополнителна дејност
12 Александра Кочовска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
13 Александра Ристова Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
14 Александра Сиљановска Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
15 Александра Шишкова Велес Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
16 Ана Лабор Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
17 Ана Симоновска Карпош - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
18 АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ ГРАД ДЕЛЧЕВО Делчево - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
19 Ана Темелковска Карпош Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
20 Ангела Невчева Бутел Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
21 Андон Сотировски Ул. Васка Калајџиска бр. 39 Неготино - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
22 АНИЛА ЕЈУПИ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
23 АРБЕКИНА ОЛИВ ДОО ВАЛАНДОВО Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
24 Асоцијација на ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ФАРМЕРИ Прилеп Прилеп Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
25 АС-ТРЕЈД 2013 ДООЕЛ СКОПЈЕ Кисела Вода Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
26 Атанас Атанасов Струмица Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
27 БАЛКАНКА 2016 ДООЕЛ СКОПЈЕ, Бул.12-та Македонска бригада 75б Скопје Македонски Брод Козарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
28 Билјана Лепавцова Кисела Вода Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
29 Билјана Мицева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
30 Биљана Ѓоргиевска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
31 Биљана Дамческа Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
32 Биомелан продукт ДООЕ'Л Струга Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
33 Благој Данев Зрновци Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
34 Блаже Миневски Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
35 Блаже Стојановски Кавадарци Физичко лице со дополнителна дејност
36 Бојан Ќука Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
37 Бојан Стојановски Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
38 Бониер Агро Свети Николе Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
39 Борис Желчески Долнени Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
40 Боро Каевски Кисела Вода Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
41 Бучен Козјак ДОО Куманово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
42 Вајн целар Попови Кавадарци Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
43 Валентина Митева Центар - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
44 Валентина Пеливаноска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
45 Ванчо Гошевски Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
46 ВАРДАР АД ГРАДСКО Градско Лозарство Акционерско друштво АД
47 Васе Бошкова Рајко Жинзифов 50 Скопје Центар Полјоделство - - ЈАВЕН СЕКТОР - -
48 Васе Здравков Конче Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
49 ВВ ИМАКО ВИНО ЕКСКЛУЗИВ Штип Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
50 ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ Кавадарци Лозарство Акционерско друштво АД
51 Верица Газепова Радовиш Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
52 Весна Левков - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
53 Виктори фоод Демир Хисар Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
54 ВИНАРИЈА - АРСОВСКИ 5, Ул. ШИШКА бб Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
55 Винарија и Дестилерија Захарчев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
56 ВИНЦЕР ДОО Росоман Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
57 Владанка Ристиќ Неготино Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
58 Ѓоко Буневски Карпош Говедарство Научно образовна институција
59 Горан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
60 Горан Кафтански Берово Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
61 Горан Спасев Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
62 Ѓорѓи Ѓорѓиев ул. Карл Хрон бр.18 Скопје Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
63 Ѓорѓи Крстев Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
64 Ѓорѓи Наумчевски Кавадарци Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
65 Гордана Икономовска Аеродром Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
66 Гоце Марков Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
67 Грин Хаус Компани Кавадарци Прераб. индустрија Трговско друштво ТД
68 Даниела Беличовска Аеродром - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
69 Даниел Илиевски Старо Нагоричане Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
70 Дарко Симиџиоски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
71 Движење за околината Молика - ДОМ Битола Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
72 Деан Андреевски Чашка Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
73 Дејан Ѓорѓиевски Киро Крстев 88 Неготино Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
74 Дејан Шошковски Кисела Вода Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
75 Деко Марков Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
76 ДЕСТИЛЕРИЈ ЅУНА Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
77 ДЗСТУ Поледелство Ерџелија ДООЕЛ Свети Николе Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
78 Домашни производи од Малешевијата-Баливски Берово Прераб. индустрија Регистриран индивидуален земјооделец
79 ДООЕЛ ТРИУМФ КОНСАЛТИНГ Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
80 ДПТ Лецкер ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош - Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
81 ДПТ ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
82 ДПТУ АБГ ИНВЕСТМЕНТ валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
83 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
84 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
85 ДПТУ Био Оил ДООЕЛ Гази Баба Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
86 ДПТУ ГОЛД ЛАНД ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино Кривогаштани Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
87 ДПТУ ГРЕЕН ФИЕЛД ДОО експорт - импорт, с.Требош, Желино Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
88 ДПТУ ЕЛЕКТРО ШАРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
89 ДПТУ Тера Мегдан ДОО с.Раброво Валандово Валандово - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
90 Драгана Јовановска Карпош Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
91 ДР. ЈАНЕ МАРКОВ Ѓорче Петров Физичко лице со дополнителна дејност
92 ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ БИЗНИС ЦЕНТАР МГМ СКОПЈЕ Центар Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
93 Друштво за производство, трговија и услуги ОРГАНАУТС ДООЕЛ Неготино Неготино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
94 ДСПТ Везе Шари ДОО Желино Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
95 ДТУ БЕРОВСКИ ЕМ ПМ ДООЕЛ Берово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
96 Душко Мукаетов Карпош - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
97 ЕВАЛ ДОО Скопје Ѓорче Петров Шумарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
98 Единица на локална самоуправа општина Радовиш Радовиш Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
99 ЕКОЛИНКС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Радовиш Радовиш Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
100 Еколошко друштво Кајмакчалан Новаци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
101 Еко партнерс Гостивар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
102 Елена Ефтимова Центар Козарство Научно образовна институција
103 Елена Младеновска Јеленковиќ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
104 Елена Прчковска Бутел - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
105 Елизабета Kаракулева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
106 ЕЛС Демир Хисар Демир Хисар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
107 Емељ Туна Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
108 Жарко Димитриески Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
109 ЖТА Панче Арсовски Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
110 Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.С. Македонија - ЗЕЛС Карпош Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
111 ЗГ Проагро Фармери Струмица Градинарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
112 ЗДРАВА ЕКО ДОЛИНА Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
113 Здраужение за рурален развој ЛАГ Агро лидер Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
114 Здружение АГРОЕКО - ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
115 Здружение Градот на пчелите Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
116 Здружение Еднакви за сите Кочани Кочани Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
117 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна „Слоу Фуд Битола“, Битола Битола Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
118 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна - Слоу Фуд Водно, Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
119 Здружение закултурни иницијативи и мегународна соработка КАНТАКУЗИНА Конче Конче Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
120 Здружение за негување и развој на винската култура, вински туризам и производи од грозје ВИНОТЕК Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
121 Здружение за Општествено Унапредување ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИКА Валандово Валандово Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
122 Здружение за органско производство и екологија Мелагро Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
123 Здружение за промоција на вино ВИНСКИ МУСКЕТАРИ Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
124 Здружение за развој на неразвиени подрачја - ВИЗИЈА Чучер-Сандево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
125 Здружение за рурален развој ЈАВОР - Зрновци Зрновци Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
126 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ СКАРДУС с. Јегуновце, Јегуновце Јегуновце Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
127 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Осоговски Лисец, Ранковце Ранковце - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
128 Здружение МОЕТО СЕЛО Е ПОУБАВО ОД ТВОЕТО Куманово Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
129 Здружение МРЕЖА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Скопје Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
130 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВИНА ОД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Гази Баба Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
131 Здружение на граѓани Локална Акциска Група Гласот на селото Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
132 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС УЛ.25 МАЈ 18 ШТИП Штип - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
133 здружение на жени фармери "Моја фарма " Гостивар Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
134 Здружение на земјоделци Современо Земјоделство Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
135 Здружение на љубители и мали производители на жестоки алкохолни пијалоци Ж'TA Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
136 Здружение на Македонски Дестилерии Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
137 Здружение на одгледувачи на автохтона раса кози ДОМАШНА БАЛКАНСКА КОЗА, с. Дедели, Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
138 Здружение на одгледувачи на автохтона раса овци праменка КАРАКАЧАНКА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
139 Здружение на одгледувачи на домашна автохтона раса на овци „ПРАМЕНКА ОВЧЕПОЛКА“ СКОПЈЕ Гази Баба Овчарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
140 Здружение на производители на здрава храна ВИНОЖИТО Битола Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
141 Здружение на пчелари Матица 2012 Струга Струга Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
142 Здружение на пчелари Млеч Струмица Босилово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
143 Здружение на пчелари Пчеларско Здружение Кожуф Планина Кавадарци Кавадарци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
144 Здружение на пчеларите ПОЛЕН Теарце Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
145 Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје Аеродром - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
146 Здружение Ргионлен центар за зстапување Делчево Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
147 Здружение Рурален земјоделски центар Прилеп - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
148 Здружение Совет за локален економски развој ДЕЛФИ Тетово Тетово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
149 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група Брегалница - ЛАГ БРЕГАЛНИЦА Зрновци Зрновци Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
150 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ ПОЛОГ ЦЕНТАР Врапчиште Врапчиште Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
151 Здружение ЦЕЛОР - ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
152 Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија Пехчево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
153 Земјоделска задруга за пчеларство ПЧЕЛИН РАЈ Струмица Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
154 Земјоделска задруга ЈУЖЕН БИСЕР ПЛУС с.Стојаково Богданци Богданци Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
155 Земјоделска Задруга КРАНИ Ресен Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
156 Земјоделска задруга Нектар-Бт Битола Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
157 Земјоделска задруга „Петрушка Река“ Гевгелија Градинарство Земјоделска задруга ЗЗ
158 Земјоделска задруга со ограничена одговорност „ЕКО ОВЧЕПОЛКА“ Скопје Гази Баба Овчарство Земјоделска задруга ЗЗ
159 Земјоделска задруга со ограничена одговорност ЈУК с.Јосифово Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
160 ЗЗ ЕКО ИЛИНДЕН Свети Николе Полјоделство Земјоделска задруга ЗЗ
161 ЗЗ Кооператива Бојане Сарај Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
162 ЗЗОП „ОРГАНСКИ ЗРАК“ - сТРУМИЦА Струмица - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
163 ЗЗ ПИР-АВА Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
164 З.З Прва Лозарска Кооператива OO Неготино Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
165 ЗЗ ПРВА ОРГАНСКА ЗАДРУГА Валандово Валандово Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
166 ЗЗ "Рекански фармер" с.Трница Маврово Говедарство Земјоделска задруга ЗЗ
167 ЗИП Институт Сарај Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
168 Зоран Пумпалоски Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
169 ЗОРАНЧО СТАНОЕВ ул. Охридска бр. 47 Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
170 ЗРР Локална Акциска Група Малеш Пијанец Пехчево - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
171 Зуркани Сали Сарај Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
172 ИА-КРИСТИЈАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
173 Ивана Јанеска Стаменковска Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
174 Иван Ѓорѓиев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
175 Игор Пеламак Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
176 И.З. Дако-цо Куманово Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
177 И.З. Про-мед Гоце Киро Мирчески Карпош Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
178 Илија Паунковски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
179 Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид-Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
180 ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО ВРАПЧИШТЕ Врапчиште Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
181 Ирена Гочевска Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
182 Јелена Каранфилова Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
183 Јован Еленов ул. 7-ми Април 2-15, Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
184 Јордан Настов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
185 Јорде Јованов Центар Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
186 Катерина Беличовска Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
187 Катерина Ѓорѓиева Штип Полјоделство Физичко лице со главна дејност
188 Катерина Костовска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
189 Катлановска Бања ДОО Катланово Петровец Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност ДОО
190 Кети Шикалевска Ресен Овоштарство Физичко лице со главна дејност
191 Киро Митрев Ново Село Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
192 Китка И.З.Зоран Весковски Кисела Вода Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
193 Костадин Воданов, с. СТОЈАКОВО, БОГДАНЦИ Богданци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
194 КРАЛСКИ ВИНСКИ БАЛ - ДЕМИР КАПИЈА Демир Капија Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
195 Кристијан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
196 Кристина Христовска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
197 КРУКС ДОО увоз извоз Скопје Кисела Вода Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
198 КТ ФИЛМ и МЕДИА Ристо Равановски 96 Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
199 ЛАГ Абер 2015 Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
200 ЛАГ Бојмија Богданци - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
201 ЛАГ Вардар Леадер - Градско Градско - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
202 ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
203 ЛАГ ПОРЕЧЕ Македонски Брод Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
204 Лексион Груп ДОО Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
205 ЛОАД-АБ ДООЕЛ СКОПЈЕ Бутел Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
206 Локална акциона група Беласица Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
207 Љубе Котески Кривогаштани Градинарство Физичко лице со главна дејност
208 Љубиша Цветковић Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
209 Љупчо Ангеловски Аеродром - - ЖИВОТНИ - - Научно образовна институција
210 Љупчо Петров Гевгелија Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
211 магнамед Свети Николе Пчеларство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
212 Македонска Асоцијација на Земјоделски Задруги Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
213 Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела с.Негорци Гевгелија Гевгелија Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
214 Маре Станимировиќ Аеродром Физичко лице со дополнителна дејност
215 Марјана Глушеска Прилеп Полјоделство Научно образовна институција
216 Марјан Келемен Аеродром Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
217 МАРЈАН-МИД Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
218 Мелем од вкусови Центар Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
219 Миле Доневски Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
220 Миле Маркоски Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
221 Мишела Переска Струга Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
222 МОВИНО ДОО, Орце Николов бр.186/1-28, 1000 Скопје Карпош Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
223 МТК 85 ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Говедарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
224 МШЕСТАГРАР ДООЕЛ Скопје Гази Баба Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
225 НАТАЛИЈА СПАСОВСКА Аеродром Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
226 Наташа Матева Ѓорче Петров Прераб. индустрија Научно образовна институција
227 Научен институт за тутун-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
228 Национална асоцијација за развој на руралниот туризам Пехчево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
229 Национална организација „СЛОУ ФУД МАКЕДОНИЈА“, Битола Битола Зем. занаетчиство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
230 НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
231 Национално здружение на сопственици на приватни шуми Берово Шумарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
232 Никола Бујуклиев Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
233 Никола Кузмановски Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
234 Никола Пациновски Карпош Овчарство Научно образовна институција
235 Нина Пендаровска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
236 ОВЧЕПОЛКА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
237 Оливер Гоцевски Делчево - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
238 Општина Аеродром Аеродром - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
239 Општина Берово ул.,,Димитар Влахов" бр.10 Берово Берово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
240 Општина Битола Битола Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
241 ОПШТИНА БОГДАНЦИ, Богданци Богданци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
242 Општина Боговиње Боговиње - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
243 Општина Босилово с. Босилово бб Босилово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
244 општина Брвеница Брвеница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
245 Општина Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
246 Општина Василево Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
247 Општина Василево с.Василево бб Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
248 Општина Вевчани Вевчани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
249 Општина Велес Велес - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
250 општина Виница ул. „ Бел Камен“ бр. 13 Виница Виница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
251 Општина Гази Баба Гази Баба Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
252 ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА Гевгелија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
253 Општина Ѓорче Петров Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
254 Општина Гостивар Гостивар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
255 Општина Делчево Делчево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
256 Општина Демир Капија Демир Капија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
257 Општина Дојран, ул.,,кеј 5-ти Ноември,, бр1 Стар Дојран Стар Дојран - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
258 Општина Желино Желино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
259 ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО Зелениково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
260 Општина Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
261 Општина Илинден Илинден - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
262 Општина Јегуновце Јегуновце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
263 општина Кавадарци Кавадарци Лозарство ЕЛС - Единица на локална самоуправа
264 Општина Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
265 ОПШТИНА КАРБИНЦИ Карбинци Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
266 Општина Карпош Карпош - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
267 Општина Кисела Вода Кисела Вода ЕЛС - Единица на локална самоуправа
268 Општина Конче Конче - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
269 Општина Кочани Кочани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
270 Општина Кратово Кратово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
271 Општина Крива Паланка Крива Паланка - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
272 ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
273 Општина Крушево Крушево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
274 Општина Куманово Куманово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
275 Општина Липково Липково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
276 Општина Лозово Маршал Тито бб Лозово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
277 Општина Маврово и Ростуше - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
278 Општина Македонска Каменица Македонска Каменица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
279 Општина Македонски Брод Македонски Брод - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
280 Општина Могила Могила - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
281 Општина Неготино Неготино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
282 Општина Новаци Новаци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
283 Општина Ново Село Ново Село - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
284 Општина Охрид Охрид ЕЛС - Единица на локална самоуправа
285 Општина Пехчево Пехчево Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
286 Општина Прилеп Прилеп - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
287 општина Пробиштип Пробиштип ЕЛС - Единица на локална самоуправа
288 општина Радовиш Радовиш Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
289 ОПШТИНА РАНКОВЦЕ Ранковце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
290 Општина Ресен Ресен - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
291 Општина Сарај Сарај - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
292 ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
293 Општина Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
294 Општина Теарце Теарце Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
295 ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
296 Општина Центар Жупа Центар Жупа - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
297 Општина Чешиново-Облешево Облешево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
298 ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО Чучер-Сандево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
299 Општина Штип Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
300 Општина Штип ; ул Васил Главинов 4Б Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
301 Организација за рурален туризам, екологија и традиција - ОРТЕТ Охрид - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
302 ОРГАНО-ЛОГИСТИК - Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
303 Пoречка Матица Македонски Брод Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
304 Павлинка Бујуклиева Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
305 Панче Николов Карпош Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
306 Пере Транталовски Ресен Овчарство Регистриран индивидуален земјооделец
307 Полошки Мед -Тетово Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
308 ПЧЕЛАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
309 Пчеларско здружение "МАТИЦА" - Кочани Кочани Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
310 Пчеларско здружение МАТИЦА Скопје Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
311 Пчеларско здружение Нектар Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
312 Пчеларско здружение Природен мед Карпош Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
313 Пчеларско здружение Пчела Куманово Куманово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
314 Ранчо и Ванчо на Ката Чашка Рурален туризам Регистриран индивидуален земјооделец
315 Регионален Сојуз на пчеларски здруженија "Виа Игнација" Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
316 Рената Рушева Штип Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
317 Рима-Терм Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
318 Риссофино Доо , УЛ.Митрополит Теодосиј Гологанов 98 2 54 Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
319 Ристе Ѓорѓиев Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
320 Ристе Наумов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
321 Роберт Донев Радовиш Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
322 Роберт Мојаноски Крушево Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
323 Руменка Димовска Ресен Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
324 Рурален центар Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
325 Рурална Коалиција Кичево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
326 Сандра Мојсова Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
327 Сашко Атанасов Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
328 Сашо Кутлешовски Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
329 Светлана Димишковска Зелениково Говедарство Физичко лице со дополнителна дејност
330 Сојуз на Здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
331 Сојуз на здруженија на граѓани МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - - МК - - - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
332 Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија Гази Баба Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
333 Спирит оф Преспа Ресен Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
334 Стефан Димитриески ул.Мирче Ацев бр.24 Охрид Охрид Овоштарство Физичко лице со главна дејност
335 Стефан Јакимовски Куманово Овоштарство Физичко лице со главна дејност
336 Стефан Н, Велков Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
337 Сузана Петрушевска Кисела Вода Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
338 Сузана Трајковска уредник на емисијата АГРАР -МТВ Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
339 ТРНИЦА ДОО МАВРОВО И РОСТУША Маврово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
340 УЗЕНГИЈА Ристо Равановски 6/6 Карпош - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
341 Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Научен институт за тутун - Прилеп Прилеп Полјоделство Научно образовна институција
342 Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
343 Федерација за планинарство на Северна Македонија Центар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
344 Филип Петрески Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
345 Филип Чурлиноски Прилеп - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
346 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - Гевгелија Гевгелија - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
347 Фондација за одржлив развој ИМПАКТ ФОНДАЦИЈА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
348 Фросе Ѓоргиевска Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
349 Христијан Наумоски Прилеп Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
350 Христина Лазарова Делчево Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
351 Цветанка Митрева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
352 Центар за одрживост и напредна едукација Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
353 Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје Бутел - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
354 Центар за развој на Источен плански регион Штип Рурален туризам Плански регион
355 Центар за развој на Скопски плански регион Центар - - ОСТАНАТО - - Плански регион
356 Црвени Брегови АД Неготино Неготино Лозарство Акционерско друштво АД
357 Џуниор Ачивмент Македонија Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)