Членови

Број Име или назив Општина Дејност Oблик на субјект
1 Samir Imeroski Кичево - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
2 Агим Мемеди Гостивар Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
3 АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
4 Агровардарие ДООЕЛ Гевгелија Гевгелија Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
5 Агро консалтинг биро ПРОАГРО ЛИДЕР Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
6 Агроконсалтинг Плус ДООЕЛ Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
7 Агромила трејд дооел Свети Николе Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
8 АГРОПТИМА ДОО 15-ти Корпус бр.2 Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
9 Агрофила ДООЕЛ Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
10 АД АГРОЛОЗАР Босилово Лозарство Акционерско друштво АД
11 Александар Ангелевски Белчишта Физичко лице со дополнителна дејност
12 Александра Кочовска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
13 Александра Ристова Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
14 Александра Сиљановска Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
15 Александра Шишкова Велес Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
16 Ана Лабор Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
17 Ана Симоновска Карпош - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
18 АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ ГРАД ДЕЛЧЕВО Делчево - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
19 Ана Темелковска Карпош Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
20 Ангела Невчева Бутел Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
21 Андон Сотировски Ул. Васка Калајџиска бр. 39 Неготино - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
22 АНИЛА ЕЈУПИ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
23 АРБЕКИНА ОЛИВ ДОО ВАЛАНДОВО Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
24 Асоцијација на ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ФАРМЕРИ Прилеп Прилеп Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
25 АС-ТРЕЈД 2013 ДООЕЛ СКОПЈЕ Кисела Вода Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
26 Атанас Атанасов Струмица Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
27 БАЛКАНКА 2016 ДООЕЛ СКОПЈЕ, Бул.12-та Македонска бригада 75б Скопје Македонски Брод Козарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
28 Билјана Јорданоска Шишкоска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
29 Билјана Лепавцова Кисела Вода Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
30 Билјана Мицева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
31 Биљана Ѓоргиевска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
32 Биљана Дамческа Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
33 БИО АГРО СОЛУТИОНС ДООЕЛ Гевгелија - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
34 Биомелан продукт ДООЕ'Л Струга Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
35 Благој Данев Зрновци Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
36 Благојче Веселиноски Охрид - - ЖИВОТНИ - - Физичко лице со дополнителна дејност
37 Благојче Кутлешовски Битола Говедарство Регистриран индивидуален земјооделец
38 Блаже Миневски Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
39 Блаже Стојановски Кавадарци Физичко лице со дополнителна дејност
40 Бојан Ќука Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
41 Бојан Стојановски Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
42 Бониер Агро Свети Николе Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
43 Борис Желчески Долнени Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
44 Боро Каевски Кисела Вода Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
45 Бучен Козјак ДОО Куманово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
46 Вајн целар Попови Кавадарци Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
47 Валентина Митева Центар - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
48 Валентина Пеливаноска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
49 Ванчо Гошевски Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
50 ВАРДАР АД ГРАДСКО Градско Лозарство Акционерско друштво АД
51 Васе Бошкова Рајко Жинзифов 50 Скопје Центар Полјоделство - - ЈАВЕН СЕКТОР - -
52 Васе Здравков Конче Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
53 ВВ ИМАКО ВИНО ЕКСКЛУЗИВ Штип Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
54 ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ Кавадарци Лозарство Акционерско друштво АД
55 Верица Газепова Радовиш Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
56 Весна Левков - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
57 Виктори фоод Демир Хисар Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
58 ВИНАРИЈА - АРСОВСКИ 5, Ул. ШИШКА бб Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
59 Винарија и Дестилерија Захарчев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
60 ВИНЦЕР ДОО Росоман Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
61 Владанка Ристиќ Неготино Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
62 Ѓоко Буневски Карпош Говедарство Научно образовна институција
63 Горан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
64 Горан Кафтански Берово Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
65 Горан Спасев Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
66 ЃОРГИ АРНАУДОВ Гевгелија Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
67 Ѓорѓи Ѓорѓиев ул. Карл Хрон бр.18 Скопје Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
68 Ѓорѓи Крстев Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
69 Ѓорѓи Наумчевски Кавадарци Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
70 Гордана Икономовска Аеродром Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
71 Гоце Марков Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
72 Граѓански центар за оддржлив развој ЕГРИ Крива Паланка Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
73 Грин Хаус Компани Кавадарци Прераб. индустрија Трговско друштво ТД
74 Даниела Беличовска Аеродром - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
75 Даниел Илиевски Старо Нагоричане Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
76 Дарко Симиџиоски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
77 Движење за околината Молика - ДОМ Битола Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
78 Деан Андреевски Чашка Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
79 Дејан Ѓорѓиевски Киро Крстев 88 Неготино Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
80 Дејан Шошковски Кисела Вода Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
81 Деко Марков Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
82 ДЕСТИЛЕРИЈ ЅУНА Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
83 ДЗСТУ Поледелство Ерџелија ДООЕЛ Свети Николе Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
84 Домашни производи од Малешевијата-Баливски Берово Прераб. индустрија Регистриран индивидуален земјооделец
85 ДООЕЛ ТРИУМФ КОНСАЛТИНГ Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
86 ДПТ Лецкер ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош - Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
87 ДПТ ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
88 ДПТУ АБГ ИНВЕСТМЕНТ валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
89 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
90 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
91 ДПТУ Био Оил ДООЕЛ Гази Баба Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
92 ДПТУ ГОЛД ЛАНД ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино Кривогаштани Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
93 ДПТУ ГРЕЕН ФИЕЛД ДОО експорт - импорт, с.Требош, Желино Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
94 ДПТУ ГРИН ПРОДУКТ ДООЕЛ Богданци Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
95 ДПТУ ЕЛЕКТРО ШАРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
96 ДПТУ Тера Мегдан ДОО с.Раброво Валандово Валандово - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
97 Драгана Јовановска Карпош Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
98 ДР. ЈАНЕ МАРКОВ Ѓорче Петров Физичко лице со дополнителна дејност
99 ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ БИЗНИС ЦЕНТАР МГМ СКОПЈЕ Центар Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
100 Друштво за производство, трговија и услуги ОРГАНАУТС ДООЕЛ Неготино Неготино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
101 ДСПТ Везе Шари ДОО Желино Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
102 ДТУ БЕРОВСКИ ЕМ ПМ ДООЕЛ Берово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
103 Душко Мукаетов Карпош - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
104 ЕВАЛ ДОО Скопје Ѓорче Петров Шумарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
105 Единица на локална самоуправа општина Радовиш Радовиш Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
106 ЕКОЛИНКС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Радовиш Радовиш Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
107 Еколошко друштво Кајмакчалан Новаци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
108 Еко партнерс Гостивар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
109 Елена Ефтимова Центар Козарство Научно образовна институција
110 Елена Младеновска Јеленковиќ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
111 Елена Прчковска Бутел - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
112 Елизабета Kаракулева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
113 ЕЛС Демир Хисар Демир Хисар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
114 Емељ Туна Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
115 Жарко Димитриески Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
116 Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.С. Македонија - ЗЕЛС Карпош Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
117 ЗГ Проагро Фармери Струмица Градинарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
118 ЗДРАВА ЕКО ДОЛИНА Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
119 Здраужение за рурален развој ЛАГ Агро лидер Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
120 Здружение АГРОЕКО - ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
121 Здружение Градот на пчелите Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
122 Здружение Еднакви за сите Кочани Кочани Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
123 Здружение за еко животна средина-зелен раст и одржлив развој, ЕКО-ЗЕЛЕНО ДВИЖЕЊЕ, Берово Берово Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
124 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна „Слоу Фуд Битола“, Битола Битола Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
125 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна - Слоу Фуд Водно, Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
126 Здружение закултурни иницијативи и мегународна соработка КАНТАКУЗИНА Конче Конче Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
127 Здружение за негување и развој на винската култура, вински туризам и производи од грозје ВИНОТЕК Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
128 Здружение за Општествено Унапредување ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИКА Валандово Валандово Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
129 Здружение за органско производство и екологија Мелагро Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
130 Здружение за промоција на вино ВИНСКИ МУСКЕТАРИ Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
131 Здружение за развој на неразвиени подрачја - ВИЗИЈА Чучер-Сандево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
132 Здружение за рурален развој ЈАВОР - Зрновци Зрновци Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
133 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ СКАРДУС с. Јегуновце, Јегуновце Јегуновце Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
134 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Осоговски Лисец, Ранковце Ранковце - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
135 Здружение „Михајло Пупин“ Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
136 Здружение МОЕТО СЕЛО Е ПОУБАВО ОД ТВОЕТО Куманово Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
137 Здружение МРЕЖА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Скопје Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
138 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВИНА ОД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Гази Баба Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
139 Здружение на граѓани Локална Акциска Група Гласот на селото Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
140 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС УЛ.25 МАЈ 18 ШТИП Штип - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
141 здружение на жени фармери "Моја фарма " Гостивар Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
142 Здружение на земјоделци Современо Земјоделство Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
143 Здружение на љубители и мали производители на жестоки алкохолни пијалоци Ж'TA Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
144 Здружение на Македонски Дестилерии Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
145 Здружение на одгледувачи на автохтона раса кози ДОМАШНА БАЛКАНСКА КОЗА, с. Дедели, Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
146 Здружение на одгледувачи на автохтона раса овци праменка КАРАКАЧАНКА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
147 Здружение на одгледувачи на домашна автохтона раса на овци „ПРАМЕНКА ОВЧЕПОЛКА“ СКОПЈЕ Гази Баба Овчарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
148 Здружение на производители на здрава храна ВИНОЖИТО Битола Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
149 Здружение на пчелари Матица 2012 Струга Струга Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
150 Здружение на пчелари Млеч Струмица Босилово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
151 Здружение на пчелари Пчеларско Здружение Кожуф Планина Кавадарци Кавадарци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
152 Здружение на пчеларите ПОЛЕН Теарце Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
153 Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје Аеродром - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
154 Здружение Ргионлен центар за зстапување Делчево Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
155 Здружение Рурален земјоделски центар Прилеп - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
156 Здружение Совет за локален економски развој ДЕЛФИ Тетово Тетово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
157 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група Брегалница - ЛАГ БРЕГАЛНИЦА Зрновци Зрновци Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
158 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ ПОЛОГ ЦЕНТАР Врапчиште Врапчиште Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
159 Здружение ЦЕЛОР - ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
160 Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија Пехчево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
161 Земјоделска задруга АГРО БОГДАНЦИ Богданци - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
162 Земјоделска задруга за пчеларство ПЧЕЛИН РАЈ Струмица Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
163 Земјоделска задруга ЈУЖЕН БИСЕР ПЛУС с.Стојаково Богданци Богданци Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
164 Земјоделска Задруга КРАНИ Ресен Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
165 Земјоделска задруга Нектар-Бт Битола Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
166 Земјоделска задруга „Петрушка Река“ Гевгелија Градинарство Земјоделска задруга ЗЗ
167 Земјоделска задруга со ограничена одговорност „ЕКО ОВЧЕПОЛКА“ Скопје Гази Баба Овчарство Земјоделска задруга ЗЗ
168 Земјоделска задруга со ограничена одговорност ЈУК с.Јосифово Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
169 ЗЗ ЕКО ИЛИНДЕН Свети Николе Полјоделство Земјоделска задруга ЗЗ
170 ЗЗ Кооператива Бојане Сарај Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
171 ЗЗОП „ОРГАНСКИ ЗРАК“ - сТРУМИЦА Струмица - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
172 ЗЗ ПИР-АВА Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
173 З.З Прва Лозарска Кооператива OO Неготино Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
174 ЗЗ ПРВА ОРГАНСКА ЗАДРУГА Валандово Валандово Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
175 ЗЗ "Рекански фармер" с.Трница Маврово Говедарство Земјоделска задруга ЗЗ
176 ЗИП Институт Сарај Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
177 Зоран Пумпалоски Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
178 ЗОРАНЧО СТАНОЕВ ул. Охридска бр. 47 Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
179 ЗПКЖГ КРУНА ПЛУС Радовиш Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
180 ЗРР Локална Акциска Група Малеш Пијанец Пехчево - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
181 Зуркани Сали Сарај Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
182 ИА-КРИСТИЈАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
183 Ивана Јанеска Стаменковска Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
184 Иван Ѓорѓиев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
185 Игор Пеламак Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
186 И.З. Дако-цо Куманово Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
187 И.З. Про-мед Гоце Киро Мирчески Карпош Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
188 Илија Паунковски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
189 Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид-Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
190 ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО ВРАПЧИШТЕ Врапчиште Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
191 Ирена Гочевска Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
192 Јелена Каранфилова Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
193 Јован Еленов ул. 7-ми Април 2-15, Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
194 Јордан Настов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
195 Јорде Јованов Центар Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
196 Катерина Беличовска Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
197 Катерина Ѓорѓиева Штип Полјоделство Физичко лице со главна дејност
198 Катерина Костовска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
199 Катлановска Бања ДОО Катланово Петровец Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност ДОО
200 Кети Шикалевска Ресен Овоштарство Физичко лице со главна дејност
201 Киро Митрев Ново Село Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
202 Китка И.З.Зоран Весковски Кисела Вода Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
203 Костадин Воданов, с. СТОЈАКОВО, БОГДАНЦИ Богданци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
204 КРАЛСКИ ВИНСКИ БАЛ - ДЕМИР КАПИЈА Демир Капија Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
205 Кристијан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
206 Кристина Христовска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
207 КРУКС ДОО увоз извоз Скопје Кисела Вода Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
208 КТ ФИЛМ и МЕДИА Ристо Равановски 96 Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
209 ЛАГ Абер 2015 Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
210 ЛАГ Бојмија Богданци - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
211 ЛАГ Вардар Леадер - Градско Градско - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
212 ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
213 ЛАГ ПОРЕЧЕ Македонски Брод Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
214 Лексион Груп ДОО Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
215 ЛОАД-АБ ДООЕЛ СКОПЈЕ Бутел Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
216 Локална акциона група Беласица Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
217 Љубе Котески Кривогаштани Градинарство Физичко лице со главна дејност
218 Љупчо Ангеловски Аеродром - - ЖИВОТНИ - - Научно образовна институција
219 Љупчо Петров Гевгелија Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
220 магнамед Свети Николе Пчеларство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
221 Македонска Асоцијација на Земјоделски Задруги Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
222 Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела с.Негорци Гевгелија Гевгелија Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
223 Маре Станимировиќ Аеродром Физичко лице со дополнителна дејност
224 Марјана Глушеска Прилеп Полјоделство Научно образовна институција
225 Марјан Келемен Аеродром Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
226 МАРЈАН-МИД Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
227 Мелем од вкусови Центар Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
228 Миле Доневски Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
229 Миле Маркоски Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
230 Мисли и делувај Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - - - ЗДРУЖЕНИЕ - -
231 Мишела Переска Струга Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
232 МОВИНО ДОО, Орце Николов бр.186/1-28, 1000 Скопје Карпош Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
233 МТК 85 ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Говедарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
234 МШЕСТАГРАР ДООЕЛ Скопје Гази Баба Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
235 НАТАЛИЈА СПАСОВСКА Аеродром Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
236 Наташа Матева Ѓорче Петров Прераб. индустрија Научно образовна институција
237 Национална асоцијација за развој на руралниот туризам Пехчево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
238 Национална организација „СЛОУ ФУД МАКЕДОНИЈА“, Битола Битола Зем. занаетчиство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
239 НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
240 Национално здружение на сопственици на приватни шуми Берово Шумарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
241 Никола Бујуклиев Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
242 Никола Кузмановски Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
243 Никола Пациновски Карпош Овчарство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
244 Нина Пендаровска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
245 ОВЧЕПОЛКА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
246 Оливер Гоцевски Делчево - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
247 Општина Аеродром Аеродром - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
248 Општина Берово ул.,,Димитар Влахов" бр.10 Берово Берово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
249 Општина Битола Битола Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
250 ОПШТИНА БОГДАНЦИ, Богданци Богданци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
251 Општина Боговиње Боговиње - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
252 Општина Босилово с. Босилово бб Босилово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
253 општина Брвеница Брвеница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
254 Општина Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
255 Општина Василево Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
256 Општина Василево с.Василево бб Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
257 Општина Вевчани Вевчани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
258 Општина Велес Велес - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
259 општина Виница ул. „ Бел Камен“ бр. 13 Виница Виница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
260 Општина Гази Баба Гази Баба Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
261 ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА Гевгелија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
262 Општина Ѓорче Петров Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
263 Општина Гостивар Гостивар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
264 Општина Делчево Делчево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
265 Општина Демир Капија Демир Капија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
266 Општина Дојран, ул.,,кеј 5-ти Ноември,, бр1 Стар Дојран Стар Дојран - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
267 Општина Желино Желино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
268 ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО Зелениково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
269 Општина Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
270 Општина Илинден Илинден - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
271 Општина Јегуновце Јегуновце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
272 општина Кавадарци Кавадарци Лозарство ЕЛС - Единица на локална самоуправа
273 Општина Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
274 ОПШТИНА КАРБИНЦИ Карбинци Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
275 Општина Карпош Карпош - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
276 Општина Кисела Вода Кисела Вода ЕЛС - Единица на локална самоуправа
277 Општина Конче Конче - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
278 Општина Кочани Кочани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
279 Општина Кратово Кратово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
280 Општина Крива Паланка Крива Паланка - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
281 ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
282 Општина Крушево Крушево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
283 Општина Куманово Куманово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
284 Општина Липково Липково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
285 Општина Лозово Маршал Тито бб Лозово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
286 Општина Маврово и Ростуше - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
287 Општина Македонска Каменица Македонска Каменица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
288 Општина Македонски Брод Македонски Брод - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
289 Општина Могила Могила - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
290 Општина Неготино Неготино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
291 Општина Новаци Новаци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
292 Општина Ново Село Ново Село - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
293 Општина Охрид Охрид ЕЛС - Единица на локална самоуправа
294 Општина Пехчево Пехчево Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
295 Општина Прилеп Прилеп - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
296 општина Пробиштип Пробиштип ЕЛС - Единица на локална самоуправа
297 општина Радовиш Радовиш Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
298 ОПШТИНА РАНКОВЦЕ Ранковце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
299 Општина Ресен Ресен - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
300 Општина Сарај Сарај - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
301 ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
302 Општина Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
303 Општина Теарце Теарце Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
304 ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
305 Општина Центар Жупа Центар Жупа - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
306 Општина Чешиново-Облешево Облешево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
307 ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО Чучер-Сандево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
308 Општина Штип Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
309 Општина Штип ; ул Васил Главинов 4Б Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
310 Организација за рурален туризам, екологија и традиција - ОРТЕТ Охрид - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
311 ОРГАНО-ЛОГИСТИК - Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
312 Пoречка Матица Македонски Брод Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
313 Павлинка Бујуклиева Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
314 Панче Арсовски ул. Сремски фронт, 13а Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
315 Панче Николов Карпош Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
316 Пере Транталовски Ресен Овчарство Регистриран индивидуален земјооделец
317 Полошки Мед -Тетово Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
318 ПСК Малешевска Корија, Берово Берово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
319 ПЧЕЛАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
320 Пчеларско здружение "МАТИЦА" - Кочани Кочани Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
321 Пчеларско здружение МАТИЦА Скопје Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
322 Пчеларско здружение Нектар Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
323 Пчеларско здружение Природен мед Карпош Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
324 Пчеларско здружение Пчела Куманово Куманово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
325 Ранчо и Ванчо на Ката Чашка Рурален туризам Регистриран индивидуален земјооделец
326 Регионален сојуз на земјоделци КЛАС Прилеп Прилеп Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
327 Регионален Сојуз на пчеларски здруженија "Виа Игнација" Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
328 Рената Рушева Штип Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
329 Рима-Терм Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
330 Риссофино Доо , УЛ.Митрополит Теодосиј Гологанов 98 2 54 Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
331 Ристе Ѓорѓиев Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
332 Ристе Наумов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
333 Роберт Донев Радовиш Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
334 Роберт Мојаноски Крушево Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
335 Руменка Димовска Ресен Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
336 Рурален центар Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
337 Рурална Коалиција Кичево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
338 Сандра Мојсова Центар - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
339 Сашко Атанасов Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
340 Сашо Ѓуровски Кисела Вода - - ЈАВЕН СЕКТОР - -
341 Сашо Кутлешовски Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
342 Светлана Димишковска Зелениково Говедарство Физичко лице со дополнителна дејност
343 Сојуз на Здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
344 Сојуз на здруженија на граѓани МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - - МК - - - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
345 Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија Гази Баба Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
346 Спирит оф Преспа Ресен Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
347 Стефан Димитриески ул.Мирче Ацев бр.24 Охрид Охрид Овоштарство Физичко лице со главна дејност
348 Стефан Јакимовски Куманово Овоштарство Физичко лице со главна дејност
349 Стефан Н, Велков Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
350 Сузана Петрушевска Кисела Вода Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
351 Сузана Трајковска уредник на емисијата АГРАР -МТВ Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
352 ТРНИЦА ДОО МАВРОВО И РОСТУША Маврово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
353 УЗЕНГИЈА Ристо Равановски 6/6 Карпош - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
354 Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Научен институт за тутун - Прилеп Прилеп Полјоделство Научно образовна институција
355 Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Научно образовна институција
356 Федерација за планинарство на Северна Македонија Центар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
357 Филип Петрески Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
358 Филип Чурлиноски Прилеп - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
359 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - Гевгелија Гевгелија - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
360 Фондација за одржлив развој ИМПАКТ ФОНДАЦИЈА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
361 Фросе Ѓоргиевска Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
362 Христијан Наумоски Прилеп Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
363 Христина Лазарова Делчево Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
364 ХУТД Хотел Манастир, Берово Берово Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
365 Цветанка Митрева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
366 Центар за одрживост и напредна едукација Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
367 Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје Бутел - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
368 Центар за развој на Источен плански регион Штип Рурален туризам Плански регион
369 Центар за развој на Скопски плански регион Центар - - ОСТАНАТО - - Плански регион
370 Црвени Брегови АД Неготино Неготино Лозарство Акционерско друштво АД
371 Џуниор Ачивмент Македонија Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)