Членови

Број Име или назив Општина Дејност Oблик на субјект
1 Ana Bandzo Охрид - - РАСТЕНИЈА - - Регистриран индивидуален земјооделец
2 Dejan Sekulevski Могила Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
3 Igor Agovski Чучер-Сандево Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
4 Irina Мanevska Центар Аквакултура - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
5 Lulzim Fejzullai Гостивар Овчарство Физичко лице со дополнителна дејност
6 Miceska Gordana Прилеп Полјоделство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
7 Mitreska Mirjana Македонски Брод Физичко лице со дополнителна дејност
8 Perica Ristikj Неготино Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
9 Samir Imeroski Кичево - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
10 Trantal farm Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
11 Vesna Atanasovska Крива Паланка - - РАСТЕНИЈА - - Физичко лице со дополнителна дејност
12 Vladanka Ristikj Неготино Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
13 А.Б.А.Т.- БАЛКАНИЈА - Скопје / Балканска Асоцијација за Алтернативен Туризам Центар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
14 Агим Мемеди Гостивар Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
15 АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
16 Агровардарие ДООЕЛ Гевгелија Гевгелија Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
17 Агро консалтинг биро ПРОАГРО ЛИДЕР Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
18 Агроконсалтинг Плус ДООЕЛ Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
19 Агромила трејд дооел Свети Николе Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
20 АГРОПТИМА ДОО 15-ти Корпус бр.2 Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
21 Агрофила ДООЕЛ Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
22 АД АГРОЛОЗАР Босилово Лозарство Акционерско друштво АД
23 Александар Ангелевски Белчишта Физичко лице со дополнителна дејност
24 Александар Цветков Василево - - РАСТЕНИЈА - - Физичко лице со дополнителна дејност
25 Александра Кочовска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
26 Александра Мартиновска Гази Баба - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
27 Александра Ристова Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
28 Александра Сиљановска Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
29 Александра Шишкова Велес Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
30 Ана Лабор Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
31 Ана Симоновска Карпош - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
32 АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ ГРАД ДЕЛЧЕВО Делчево - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
33 Ана Темелковска Карпош Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
34 Ангела Невчева Бутел Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
35 Андон Сотировски Ул. Васка Калајџиска бр. 39 Неготино - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
36 АНИЛА ЕЈУПИ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
37 АРБЕКИНА ОЛИВ ДОО ВАЛАНДОВО Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
38 Асоцијација на ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ФАРМЕРИ Прилеп Прилеп Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
39 АС-ТРЕЈД 2013 ДООЕЛ СКОПЈЕ Кисела Вода Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
40 Атанас Атанасов Струмица Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
41 БАЛКАНКА 2016 ДООЕЛ СКОПЈЕ, Бул.12-та Македонска бригада 75б Скопје Македонски Брод Козарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
42 БЕРОВСКИ ЕМ ПМ ДООЕЛ Берово - - РАСТЕНИЈА - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
43 Билјана Јорданоска Шишкоска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
44 Билјана Лепавцова Кисела Вода Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
45 Билјана Мицева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
46 Билјана Трајковска Битола - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
47 Биљана Ѓоргиевска Битола Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
48 Биљана Дамческа Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
49 БИЉАНА КОНСУЛОСКА ГВЕРОСКА Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
50 БИЉАНА КОНСУЛОСКА ГВЕРОСКА Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
51 БИО АГРО СОЛУТИОНС ДООЕЛ Гевгелија - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
52 Биомелан продукт ДООЕ'Л Струга Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
53 Благој Данев Зрновци Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
54 Благојче Веселиноски Охрид - - ЖИВОТНИ - - Физичко лице со дополнителна дејност
55 Благојче Кутлешовски Битола Говедарство Регистриран индивидуален земјооделец
56 Блаже Миневски Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
57 Блаже Стојановски Кавадарци Физичко лице со дополнителна дејност
58 Бојан Ќука Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
59 Бојан Стојановски Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
60 Бониер Агро Свети Николе Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
61 Борис Желчески Долнени Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
62 Боро Каевски Кисела Вода Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
63 Боро Попоски Вевчани Лозарство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
64 Бучен Козјак ДОО Куманово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
65 ВА-ГО КОМПАНИ Могила Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
66 Вајн целар Попови Кавадарци Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
67 Валентина Митева Центар - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
68 Валентина Пеливаноска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - Научно образовна институција
69 Ванчо Гошевски Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
70 ВАРДАР АД ГРАДСКО Градско Лозарство Акционерско друштво АД
71 Васе Бошкова Центар Полјоделство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
72 Васе Здравков Конче Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
73 ВВ ИМАКО ВИНО ЕКСКЛУЗИВ Штип Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
74 ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ Кавадарци Лозарство Акционерско друштво АД
75 Верица Газепова Радовиш Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
76 Весна Левков - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
77 ВИЗО ДООЕЛ ГОСТИВАР Гостивар Овчарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
78 Виктори фоод Демир Хисар Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
79 ВИНАРИЈА - АРСОВСКИ 5, Ул. ШИШКА бб Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
80 Винарија и Дестилерија Захарчев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
81 ВИНАР КОНСАЛТИНГ Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
82 ВИНЦЕР ДОО Росоман Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
83 Владанка Ристиќ Неготино Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
84 ГМ МЕТЕО ДООЕЛ Кочани Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
85 Ѓоко Буневски Карпош Говедарство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
86 Горан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
87 Горан Казаковски - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
88 Горан Кафтански Берово Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
89 Горан Спасев Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
90 ЃОРГИ АРНАУДОВ Гевгелија Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
91 Ѓорѓи Ѓорѓиев ул. Карл Хрон бр.18 Скопје Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
92 Ѓорѓи Крстев Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
93 Ѓорѓи Наумчевски Кавадарци Зем. занаетчиство Физичко лице со дополнителна дејност
94 Гордана Икономовска Аеродром Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
95 Гоце Марков Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
96 Граѓански центар за оддржлив развој ЕГРИ Крива Паланка Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
97 Грин Хаус Компани Кавадарци Прераб. индустрија Трговско друштво ТД
98 Даниела Беличовска Аеродром - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
99 Даниел Илиевски Старо Нагоричане Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
100 Дарко Симиџиоски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
101 Движење за околината Молика - ДОМ Битола Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
102 Деан Андреевски Чашка Полјоделство Физичко лице со дополнителна дејност
103 Дејан Ѓорѓиевски Киро Крстев 88 Неготино Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
104 Дејан Шошковски Кисела Вода Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
105 Деко Марков Карпош - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
106 ДЕСТИЛЕРИЈ ЅУНА Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
107 ДЗСТУ Поледелство Ерџелија ДООЕЛ Свети Николе Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
108 Димче Бочески Струга Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
109 Домашни производи од Малешевијата-Баливски Берово Прераб. индустрија Регистриран индивидуален земјооделец
110 ДООЕЛ ТРИУМФ КОНСАЛТИНГ Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
111 ДПТ Лецкер ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош - Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
112 ДПТ ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
113 ДПТУ АБГ ИНВЕСТМЕНТ валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
114 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
115 ДПТУ БАЛЕСКИ ОРГАНИК ДОО Валандово Валандово Овоштарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
116 ДПТУ Био Оил ДООЕЛ Гази Баба Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
117 ДПТУ ГОЛД ЛАНД ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино Кривогаштани Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
118 ДПТУ ГРЕЕН ФИЕЛД ДОО експорт - импорт, с.Требош, Желино Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност ДОО
119 ДПТУ ГРИН ПРОДУКТ ДООЕЛ Богданци Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
120 ДПТУ ЕЛЕКТРО ШАРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино Желино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
121 ДПТУ МИКОР-М ДООЕЛ Ранковце Овоштарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
122 ДПТУ Тера Мегдан ДОО с.Раброво Валандово Валандово - - ЖИВОТНИ - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
123 Драгана Јовановска Карпош Пчеларство Физичко лице со дополнителна дејност
124 ДР. ЈАНЕ МАРКОВ Ѓорче Петров Физичко лице со дополнителна дејност
125 Друштво за дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалоци ДЕСТИЛЕРИЈА ТРЕНЕСКИ ДООЕЛ Скопје Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
126 ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ БИЗНИС ЦЕНТАР МГМ СКОПЈЕ Центар Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
127 Друштво за производство, трговија и услуги ОРГАНАУТС ДООЕЛ Неготино Неготино Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
128 ДСПТ Везе Шари ДОО Желино Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
129 ДТУ БЕРОВСКИ ЕМ ПМ ДООЕЛ Берово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
130 Душко Мукаетов Карпош - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
131 ЕВАЛ ДОО Ѓорче Петров Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
132 ЕВАЛ ДОО Скопје Ѓорче Петров Шумарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
133 Единица на локална самоуправа општина Радовиш Радовиш Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
134 ЕКОЛИНКС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Радовиш Радовиш Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
135 Еколошко друштво Кајмакчалан Новаци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
136 Еко партнерс Гостивар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
137 ЕКО ПЧИЊА КУМАНОВО Куманово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
138 Елена Богева Кавадарци Прераб. индустрија - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
139 Елена Ефтимова Центар Козарство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
140 Елена Младеновска Јеленковиќ Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
141 Елена Прчковска Бутел - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
142 Елизабета Kаракулева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
143 ЕЛС Демир Хисар Демир Хисар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
144 Емељ Туна Гази Баба - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
145 Жарко Димитриески Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
146 Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.С. Македонија - ЗЕЛС Карпош Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
147 ЗГ НОВА КРЕАТИВА Скопје Ѓорче Петров Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
148 ЗГ Проагро Фармери Струмица Градинарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
149 ЗДРАВА ЕКО ДОЛИНА Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
150 Здраужение за рурален развој ЛАГ Агро лидер Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
151 Здружение АГРОЕКО - ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛИЕ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
152 Здружение Градот на пчелите Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
153 Здружение Еднакви за сите Кочани Кочани Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
154 Здружение за еко животна средина-зелен раст и одржлив развој, ЕКО-ЗЕЛЕНО ДВИЖЕЊЕ, Берово Берово Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
155 Здружение за енологија и храна ЕНОФУД - Скопје Аеродром Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
156 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна „Слоу Фуд Битола“, Битола Битола Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
157 Здружение за заштита, промоција и едукација за храна - Слоу Фуд Водно, Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
158 Здружение закултурни иницијативи и мегународна соработка КАНТАКУЗИНА Конче Конче Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
159 Здружение за негување и развој на винската култура, вински туризам и производи од грозје ВИНОТЕК Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
160 Здружение за Општествено Унапредување ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИКА Валандово Валандово Агробиодиверзитет Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
161 Здружение за органско производство и екологија Мелагро Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
162 Здружение за промоција на вино ВИНСКИ МУСКЕТАРИ Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
163 Здружение за развој на неразвиени подрачја - ВИЗИЈА Чучер-Сандево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
164 Здружение за развој на с. Белица Кичево Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
165 Здружение за рурален развој ЈАВОР - Зрновци Зрновци Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
166 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ СКАРДУС с. Јегуновце, Јегуновце Јегуновце Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
167 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Осоговски Лисец, Ранковце Ранковце - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
168 Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ТРЕСКА Пласница - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
169 Здружение „Михајло Пупин“ Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
170 Здружение МОЕТО СЕЛО Е ПОУБАВО ОД ТВОЕТО Куманово Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
171 Здружение МРЕЖА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ Скопје Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
172 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВИНА ОД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Гази Баба Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
173 Здружение на Винари на Република Македонија -Кавадарци Кавадарци Лозарство - - ЗДРУЖЕНИЕ - -
174 Здружение на граѓани Локална Акциска Група Гласот на селото Куманово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
175 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС УЛ.25 МАЈ 18 ШТИП Штип - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
176 здружение на жени фармери "Моја фарма " Гостивар Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
177 Здружение на земјоделци Современо Земјоделство Битола - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
178 Здружение на љубители и мали производители на жестоки алкохолни пијалоци Ж'TA Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
179 Здружение на Македонски Дестилерии Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
180 Здружение на одгледувачи на автохтона раса кози ДОМАШНА БАЛКАНСКА КОЗА, с. Дедели, Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
181 Здружение на одгледувачи на автохтона раса овци праменка КАРАКАЧАНКА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
182 Здружение на одгледувачи на домашна автохтона раса на овци „ПРАМЕНКА ОВЧЕПОЛКА“ СКОПЈЕ Гази Баба Овчарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
183 Здружение на производители на здрава храна ВИНОЖИТО Битола Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
184 Здружение на ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МАЏУН АМБРОЗИЈА Кавадарци Кавадарци Лозарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
185 Здружение на пчелари Матица 2012 Струга Струга Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
186 Здружение на пчелари Млеч Струмица Босилово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
187 Здружение на пчелари Пчеларско Здружение Кожуф Планина Кавадарци Кавадарци Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
188 Здружение на пчеларите ПОЛЕН Теарце Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
189 Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје Аеродром - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
190 Здружение Ргионлен центар за зстапување Делчево Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
191 Здружение Рурален земјоделски центар Прилеп - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
192 Здружение Совет за локален економски развој ДЕЛФИ Тетово Тетово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
193 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група Брегалница - ЛАГ БРЕГАЛНИЦА Зрновци Зрновци Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
194 Здружението за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ ПОЛОГ ЦЕНТАР Врапчиште Врапчиште Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
195 Здружение ЦЕЛОР - ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
196 Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија Пехчево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
197 Земјоделска задруга АГРО БОГДАНЦИ Богданци - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
198 Земјоделска задруга за пчеларство ПЧЕЛИН РАЈ Струмица Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
199 Земјоделска задруга ЈУЖЕН БИСЕР ПЛУС с.Стојаково Богданци Богданци Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
200 Земјоделска Задруга КРАНИ Ресен Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
201 Земјоделска задруга Нектар-Бт Битола Пчеларство Земјоделска задруга ЗЗ
202 Земјоделска задруга „Петрушка Река“ Гевгелија Градинарство Земјоделска задруга ЗЗ
203 Земјоделска задруга со ограничена одговорност „ЕКО ОВЧЕПОЛКА“ Скопје Гази Баба Овчарство Земјоделска задруга ЗЗ
204 Земјоделска задруга со ограничена одговорност ЈУК с.Јосифово Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
205 ЗЗ ЕКО ИЛИНДЕН Свети Николе Полјоделство Земјоделска задруга ЗЗ
206 ЗЗ Кооператива Бојане Сарај Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
207 ЗЗОП „ОРГАНСКИ ЗРАК“ - сТРУМИЦА Струмица - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
208 ЗЗ ПИР-АВА Валандово - - ОСТАНАТО - - Земјоделска задруга ЗЗ
209 З.З Прва Лозарска Кооператива OO Неготино Лозарство Земјоделска задруга ЗЗ
210 ЗЗ ПРВА ОРГАНСКА ЗАДРУГА Валандово Валандово Овоштарство Земјоделска задруга ЗЗ
211 ЗЗ "Рекански фармер" с.Трница Маврово Говедарство Земјоделска задруга ЗЗ
212 ЗИП Институт Сарај Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
213 Зоран Пандев Струмица - - ЖИВОТНИ - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
214 Зоран Пумпалоски Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
215 ЗОРАНЧО СТАНОЕВ ул. Охридска бр. 47 Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
216 ЗПГЦВ Хорти Еко Струмица Струмица Хортикултура Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
217 ЗПКЖГ КРУНА ПЛУС Радовиш Радовиш - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
218 ЗРР Локална Акциска Група Малеш Пијанец Пехчево - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
219 Зуркани Сали Сарај Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
220 ИА-КРИСТИЈАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
221 Ивана Јанеска Стаменковска Центар - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
222 Иван Ѓорѓиев Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
223 Игор Пеламак Долнени Полјоделство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
224 И.З. Дако-цо Куманово Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
225 И.З. Про-мед Гоце Киро Мирчески Карпош Пчеларство Регистриран индивидуален земјооделец
226 Илија Паунковски Охрид Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
227 Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид-Скопје Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
228 ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО ВРАПЧИШТЕ Врапчиште Живинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
229 Ирена Гочевска Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
230 Исмаил илјази Желино Говедарство Физичко лице со дополнителна дејност
231 Јелена Каранфилова Аеродром - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
232 Јован Еленов ул. 7-ми Април 2-15, Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
233 Јордан Настов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
234 Јорде Јованов Центар Лозарство Регистриран индивидуален земјооделец
235 Каролина Кочоска Полјоделство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
236 Катерина Беличовска Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
237 Катерина Ѓорѓиева Штип Полјоделство Физичко лице со главна дејност
238 Катерина Костовска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
239 Катлановска Бања ДОО Катланово Петровец Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност ДОО
240 Кети Шикалевска Ресен Овоштарство Физичко лице со главна дејност
241 Киро Митрев Ново Село Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
242 Китка И.З.Зоран Весковски Кисела Вода Градинарство Регистриран индивидуален земјооделец
243 Костадин Воданов, с. СТОЈАКОВО, БОГДАНЦИ Богданци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
244 КРАЛСКИ ВИНСКИ БАЛ - ДЕМИР КАПИЈА Демир Капија Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
245 Кристијан Балески Валандово Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
246 Кристина Христовска Прилеп - - РАСТЕНИЈА - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
247 КРУКС ДОО увоз извоз Скопје Кисела Вода Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
248 КТ ФИЛМ и МЕДИА Ристо Равановски 96 Битола - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
249 ЛАГ Абер 2015 Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
250 ЛАГ Бојмија Богданци - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
251 ЛАГ Вардар Леадер - Градско Градско - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
252 ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
253 ЛАГ ПОРЕЧЕ Македонски Брод Рурален туризам Локални акциски групи (ЛАГ)
254 Лексион Груп ДОО Гази Баба - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност ДОО
255 ЛОАД-АБ ДООЕЛ СКОПЈЕ Бутел Живинарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
256 Локална акциона група Беласица Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Локални акциски групи (ЛАГ)
257 Љубе Котески Кривогаштани Градинарство Физичко лице со главна дејност
258 Љупчо Ангеловски Аеродром - - ЖИВОТНИ - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
259 Љупчо Петров Гевгелија Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
260 Љупчо Шандуловски Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
261 магнамед Свети Николе Пчеларство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
262 Македонска Асоцијација на Земјоделски Задруги Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
263 Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела с.Негорци Гевгелија Гевгелија Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
264 Маре Станимировиќ Аеродром Физичко лице со дополнителна дејност
265 Марија Србиноска Прилеп - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
266 Марјана Глушеска Прилеп Полјоделство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
267 Марјан Келемен Аеродром Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
268 МАРЈАН-МИД Струмица Градинарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
269 Мелем од вкусови Центар Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
270 Миле Доневски Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
271 Миле Маркоски Центар - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
272 Мисли и делувај Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - - - ЗДРУЖЕНИЕ - -
273 Митко Петков - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
274 Мишела Переска Струга Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
275 МОВИНО ДОО, Орце Николов бр.186/1-28, 1000 Скопје Карпош Лозарство Друштво со ограничена одговорност ДОО
276 МТК 85 ГРУПАЦИЈА дооел Велес Велес Говедарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
277 МШЕСТАГРАР ДООЕЛ Скопје Гази Баба Лозарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
278 НАТАЛИЈА СПАСОВСКА Аеродром Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
279 Наташа Ѓорговска Карпош Прераб. индустрија - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
280 Наташа Здравеска Полјоделство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
281 Наташа Матева Ѓорче Петров Прераб. индустрија - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
282 Национална асоцијација за развој на руралниот туризам Пехчево Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
283 Национална организација „СЛОУ ФУД МАКЕДОНИЈА“, Битола Битола Зем. занаетчиство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
284 НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
285 Национално здружение на сопственици на приватни шуми Берово Шумарство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
286 Небојша Трајковски Ранковце Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
287 Никола Бујуклиев Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
288 Никола Кузмановски Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
289 Никола Пациновски Карпош Овчарство - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
290 Нина Пендаровска Карпош Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
291 ОВЧЕПОЛКА дооел Велес Велес Свињарство Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
292 Оливер Гоцевски Делчево - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
293 Општина Аеродром Аеродром - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
294 Општина Берово ул.,,Димитар Влахов" бр.10 Берово Берово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
295 Општина Битола Битола Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
296 ОПШТИНА БОГДАНЦИ, Богданци Богданци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
297 Општина Боговиње Боговиње - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
298 Општина Босилово с. Босилово бб Босилово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
299 општина Брвеница Брвеница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
300 Општина Валандово Валандово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
301 Општина Василево Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
302 Општина Василево с.Василево бб Василево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
303 Општина Вевчани Вевчани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
304 Општина Велес Велес - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
305 општина Виница ул. „ Бел Камен“ бр. 13 Виница Виница - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
306 Општина Гази Баба Гази Баба Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
307 ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА Гевгелија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
308 Општина Ѓорче Петров Ѓорче Петров - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
309 Општина Гостивар Гостивар - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
310 Општина Делчево Делчево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
311 Општина Демир Капија Демир Капија - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
312 Општина Дојран, ул.,,кеј 5-ти Ноември,, бр1 Стар Дојран Стар Дојран - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
313 Општина Желино Желино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
314 ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО Зелениково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
315 Општина Зрновци Зрновци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
316 Општина Илинден Илинден - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
317 Општина Јегуновце Јегуновце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
318 општина Кавадарци Кавадарци Лозарство ЕЛС - Единица на локална самоуправа
319 Општина Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
320 ОПШТИНА КАРБИНЦИ Карбинци Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
321 Општина Карпош Карпош - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
322 Општина Кисела Вода Кисела Вода ЕЛС - Единица на локална самоуправа
323 Општина Конче Конче - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
324 Општина Кочани Кочани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
325 Општина Кратово Кратово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
326 Општина Крива Паланка Крива Паланка - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
327 ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
328 Општина Крушево Крушево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
329 Општина Куманово Куманово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
330 Општина Липково Липково - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
331 Општина Лозово Маршал Тито бб Лозово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
332 Општина Маврово и Ростуше - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
333 Општина Македонска Каменица Македонска Каменица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
334 Општина Македонски Брод Македонски Брод - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
335 Општина Могила Могила - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
336 Општина Неготино Неготино - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
337 Општина Новаци Новаци - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
338 Општина Ново Село Ново Село - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
339 Општина Охрид Охрид ЕЛС - Единица на локална самоуправа
340 Општина Пехчево Пехчево Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
341 Општина Прилеп Прилеп - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
342 општина Пробиштип Пробиштип ЕЛС - Единица на локална самоуправа
343 општина Радовиш Радовиш Агробиодиверзитет ЕЛС - Единица на локална самоуправа
344 ОПШТИНА РАНКОВЦЕ Ранковце - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
345 Општина Ресен Ресен - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
346 Општина Сарај Сарај - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
347 ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ Старо Нагоричане - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
348 Општина Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
349 Општина Теарце Теарце Рурален туризам ЕЛС - Единица на локална самоуправа
350 ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
351 Општина Центар Жупа Центар Жупа - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
352 Општина Чешиново-Облешево Облешево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
353 ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО Чучер-Сандево - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
354 Општина Штип Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
355 Општина Штип Штип - - ОСТАНАТО - - ЕЛС - Единица на локална самоуправа
356 Организација за рурален туризам, екологија и традиција - ОРТЕТ Охрид - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
357 ОРГАНО-ЛОГИСТИК - Струмица Струмица - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
358 Пoречка Матица Македонски Брод Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
359 Павлинка Бујуклиева Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
360 Панче Арсовски ул. Сремски фронт, 13а Кавадарци Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
361 Панче Николов Карпош Агробиодиверзитет Физичко лице со дополнителна дејност
362 ПД АГРОНОМ Скопје Гази Баба Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
363 Пере Транталовски Ресен Овчарство Регистриран индивидуален земјооделец
364 Полошки Мед -Тетово Тетово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
365 ПСК Малешевска Корија, Берово Берово Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
366 ПЧЕЛАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
367 Пчеларско здружение "МАТИЦА" - Кочани Кочани Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
368 Пчеларско здружение МАТИЦА Скопје Ѓорче Петров Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
369 Пчеларско здружение Нектар Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
370 Пчеларско здружение Природен мед Карпош Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
371 Пчеларско здружение Пчела Куманово Куманово Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
372 Ранчо и Ванчо на Ката Чашка Рурален туризам Регистриран индивидуален земјооделец
373 Регионален сојуз на земјоделци КЛАС Прилеп Прилеп Полјоделство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
374 Регионален Сојуз на пчеларски здруженија "Виа Игнација" Битола Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
375 Рената Рушева Штип Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
376 Рима-Терм Штип Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
377 Риссофино Доо , УЛ.Митрополит Теодосиј Гологанов 98 2 54 Карпош Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
378 Ристo Доневски Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
379 Ристе Ѓорѓиев Кавадарци Прераб. индустрија Физичко лице со дополнителна дејност
380 Ристе Наумов Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
381 Роберт Донев Радовиш Градинарство Физичко лице со дополнителна дејност
382 Роберт Мојаноски Крушево Рурален туризам Физичко лице со дополнителна дејност
383 Руменка Димовска Ресен Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
384 Рурален центар Огражден Босилово - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
385 Рурална Коалиција Кичево - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
386 Сандра Мојсова Центар - - ОСТАНАТО - - - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
387 Сашко Атанасов Центар Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
388 Сашо Ѓуровски Кисела Вода - - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - -
389 Сашо Кутлешовски Гази Баба Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
390 Светлана Димишковска Зелениково Говедарство Физичко лице со дополнителна дејност
391 Селско домаќинство Пирустија Неданоски Охрид - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
392 Славица Пижевска Чучер-Сандево - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
393 Сојуз на Здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови Кривогаштани - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
394 Сојуз на здруженија на граѓани МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - - МК - - - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
395 Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија Гази Баба Пчеларство Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
396 Спирит оф Преспа Ресен Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
397 Стефан Димитриески ул.Мирче Ацев бр.24 Охрид Охрид Овоштарство Физичко лице со главна дејност
398 Стефан Јакимовски Куманово Овоштарство Физичко лице со главна дејност
399 Стефан Н, Велков Кавадарци - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
400 Сузана Петрушевска Кисела Вода Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
401 Сузана Трајковска уредник на емисијата АГРАР -МТВ Кисела Вода - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
402 ТРНИЦА ДОО МАВРОВО И РОСТУША Маврово Прераб. индустрија Друштво со ограничена одговорност ДОО
403 УЗЕНГИЈА Ристо Равановски 6/6 Карпош - - ОСТАНАТО - - Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
404 УКИМ Институт за сточарство и рибарство - Скопје Карпош - - ЖИВОТНИ - - Научно образовна институција
405 Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Научен институт за тутун - Прилеп Прилеп Полјоделство Научно образовна институција
406 Федерација за планинарство на Северна Македонија Центар Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
407 Филип Петрески Охрид Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
408 Филип Чурлиноски Прилеп - - ОСТАНАТО - - Физичко лице со дополнителна дејност
409 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - Гевгелија Гевгелија - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
410 Фондација за одржлив развој ИМПАКТ ФОНДАЦИЈА Скопје Карпош - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
411 Фросе Ѓоргиевска Ресен Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
412 Христијан Наумоски Прилеп Овоштарство Физичко лице со дополнителна дејност
413 Христина Лазарова Делчево Овоштарство Регистриран индивидуален земјооделец
414 ХУТД Хотел Манастир, Берово Берово Рурален туризам Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
415 Цветанка Митрева Кавадарци Лозарство Физичко лице со дополнителна дејност
416 Цветна Фабрика ДООЕЛ Скопје Центар Хортикултура Друштво со ограничена одговорност едно лице ДООЕЛ
417 Центар за одрживост и напредна едукација Битола Рурален туризам Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
418 Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје Бутел - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)
419 Центар за развој на Источен плански регион Штип Рурален туризам Плански регион
420 Центар за развој на Скопски плански регион Центар - - ОСТАНАТО - - Плански регион
421 Црвени Брегови АД Неготино Неготино Лозарство Акционерско друштво АД
422 Џуниор Ачивмент Македонија Центар - - ОСТАНАТО - - Здружение на грагани (ЦР шифра:земјоделство и рурален развој)