Мрежа - Визија

Визија

Рамномерен рурален развој во РСМ, во која жителите кои живеат во руралните средини и руралните подрачја со својата општествена и стопанска активност ќе даваат придонес за економскиот развој на државата, а истовремено активно ќе учествуваат во грижата и заштитата на околината во која живеат.