Мрежа - Цели

Цели

  • Зголемување на вклученоста на заинтересираните страни во спроведувањето на Националната програма за рурален развој
  • Информирање на пошироката јавност и потенцијалните корисници за политиката за рурален развој и можностите за кофинансирање на проекти
  • Поттикнување на иновации во земјоделството, производството на храна, шумарството и одржливиот развој на руралните средини, руралните заедници и руралните региони