Организација - Постапка

Организација - Постапка алерт 1

Одобрување и одбивање

Постапката за одобрување и одбивање на доставените предлог активности ќе бидат уредени со „Уредба за воспоставувањето, организацијата, членството и работата на Националната рурална мрежа на Република Северна Македонија“ (Службен весник на РСМ бр. 261/21).

Организација - Постапка алерт 2

Контрола
Контролата за спроведување на активностите од Акцискиот план ќе ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.