Организација - Активности

Активности

Активностите на Националната рурална мрежа се содржани во Акцискиот план кој се донесува од страна на министерот. Врз основа на Акцискиот план на НРМ се подготвува годишен план за спроведување на истиот. Годишниот план за спроведување на активностите од Акцискиот план на НРМ го спроведува Секретаријатот и членовите на Националната рурална мрежа.