Организација - Управен одбор

Управен одбор

Управниот одбор на Националната рурална мрежа се состои од 11 членови, од кои два члена се претставници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а девет членови се претставници на членството кои доброволно пристапиле во Националната рурална мрежа. Претседател на Управниот одбор на Националната рурална мрежа е раководителот на Телото за управување со ИПАРД.