Организација - форми членови

Организациски форми

Организациски форми кои членуваат во Националната рурална мрежа се:

  • Јавен сектор
  • Правни лица
  • Граѓански сектор
  • Локални акциски групи (ЛАГ)