Организација - Членови пристап

Членови кои ќе можат доброволно да пристапат во НРМ се:
 • органите на државната управа поврзани со руралниот развој;
 • стручните установи во земјоделството, шумарството и руралниот развој и нивните организациони единици;
 • единици на локална самоуправа;
 • планските региони;
 • регионалните и локални агенции за рурален развој;
 • земјоделските стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства;
 • научно-образовни институции од областа на земјоделството и руралниот развој и нивните организациони единици;
 • здруженијата и комори поврзани со земјоделството и руралниот развој;
 • земјоделските задруги регистрирани во регистарот на земјоделски задруги на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 • локалните акциски групи и
 • други физички и правни лица чии активности се поврзани со земјоделството и руралниот развој.